Chinese

chinese-languages-logo.gif

For more information contact:

Edwin van Bibber-Orr

evanbibb@syr.edu

Lanjing Zhou

lazhou@syr.edu

-----------------------------------

Chinese Faculty

Edwin van Bibber-Orr

Lanjing Zhou

Xiaowen Xu  

Chinese Instructors

Chongchun Chen

Jin Zhou 

Chinese TAs

Xiao Song

Hongdan Zhang

Chen Zhou